Over We the North


Het vierjarige cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Zij werkten al enthousiast samen binnen het Noordelijk Overleg Cultuur (NOC).

We the North loopt de gehele cultuurnotaperiode 2017-2020. Wat we nu doen en leren, gebruiken we als input en voorwaarden voor de periode 2021-2024. We the North wordt landelijk met grote belangstelling gevolgd en vormt onmisbare input voor de dialoog over een herzien cultuurstelsel vanaf 2021.

Dit willen we met We the North bereiken:

  • Een intensievere, meer inhoudelijke samenwerking tussen Rijk en noordelijke overheden in cultuurbeleid. Met de nadruk op een gedeelde verantwoordelijkheid.
  • In het Noorden: onderlinge afstemming van cultuurbeleid, meer programmatisch en ontwikkelingsgericht werken.
  • Grotere maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur in de regio.
  • Groter bereik van publiek: nieuw publiek, nieuwe vormen, spelers en partners.
  • Ontschotting tussen het domein cultuur en die van economie, participatie en natuur.
  • Meer samenwerking tussen culturele en andere spelers binnen de regio.

We the North bestaat uit drie programmalijnen. Deze programmalijnen vormen de basis voor de projecten die we samen met het veld ontwikkelen.

  1. Talentontwikkeling en cultuuronderwijs: stimuleren van kunst- en cultuuronderwijs en de effectieve organisatie van talentontwikkeling.
  2. Innovatie: stimuleren van cross-overs tussen sectoren en creatieve broedplaatsen.
  3. Stad en Regio: stimuleren van publieksverbreding, het vergroten van de maatschappelijke effecten van cultuur en de verbinding met cultuurhistorisch erfgoed en gebiedsontwikkeling.

Budget

Er is 600.000 euro per jaar beschikbaar, bovenop de bestaande cultuurbudgetten van de overheden. We the North fungeert niet als subsidieloket. Het budget wordt beheerd door het NOC en wordt uitsluitend ingezet voor noordelijke experimenten die we als overheden samen met het culturele veld ontwikkelen.