We The North pleit voor maatwerk van landelijk cultuurbeleid naar Noord-Nederland


Stedelijke cultuurregio We the North reageert positief op het gisteren verschenen advies ‘Cultuur dichtbij, Dicht bij cultuur’. Hierin adviseert de Raad voor Cultuur minister Van Engelshoven het cultuurstelsel 2021-2024 breder te maken door nieuwe genres te omarmen en een meer divers publiek te bereiken. We the North is verheugd met dit gedegen en vergaande advies waarin de stedelijke cultuurregio’s een grote rol krijgen toebedeeld, en wil graag met het rijk in gesprek om de cultuursector van Noord-Nederland voor de lange termijn te versterken.

Erkenning We the North

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen werken binnen We the North sinds 2017 enthousiast samen met de cultuursector, door een plusprogramma met een totaalbudget van 2,4 miljoen euro voor 2017-2020 en drie proeftuinen voor 2019-2020. De belangrijkste thema’s waar wij aan werken zijn talentontwikkeling, cultuureducatie, meertaligheid en de verbinding van cultuur met maatschappelijke opgaven (‘Artist in space’). Wij zijn blij dat de Raad voor Cultuur onze ambities erkent door te verwijzen naar meertaligheid en de proeftuin ‘Artist in Space’ en deze als voorbeeld te stellen. Wij zijn positief over het advies om een programmafonds in te stellen voor de stedelijke regio’s vanuit het Rijk en gaan graag in gesprek om onze programma’s voor de langere termijn te bestendigen.

Kansen voor Noord-Nederland

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de culturele infrastructuur in Noord-Nederland gekenmerkt wordt door interdisciplinaire samenwerking, een stimulerend klimaat voor makers en een publiek dat open staat voor nieuwe ervaringen. Ons aanbod is toegankelijk en vernieuwend met een (inter)nationale uitstraling. Het advies van de Raad voor Cultuur voor de herziening van het stelsel biedt veel kansen voor onze musea, festivals en andere initiatieven.

Tegelijkertijd moeten inwoners en bezoekers in Noord-Nederland relatief grote afstanden afleggen om cultuur te beoefenen of te bezoeken. De Raad voor Cultuur pleit ervoor om de BIS op de schaal van stedelijke regio’s af te stemmen. De kwaliteit en maatschappelijke waarde van het culturele aanbod in relatie tot de regionale context en schaal zou ook echt leidend moeten zijn bij het gesprek van de regio’s met het rijk en bij de subsidieregelingen van de landelijke fondsen. Wij pleiten bij de herziening van het stelsel voor maatwerk, omdat het niet zo kan zijn dat onze ambitieuze en vergaande samenwerking als één regio leidt tot een verschraling van onze infrastructuur, die al kwetsbaar is.

Wij gaan graag met de minister en de fondsen in gesprek om met het rijk eraan te blijven werken dat alle inwoners en bezoekers van Noord-Nederland kunnen deelnemen aan het culturele leven, waarbij wij onze ruimte, openheid en samenwerking als We the North volop inzetten.