Omslag We the North

Ministerie OCW sluit convenanten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost over cultuurbeleid 2021-2024


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost*. In de convenanten staan afspraken tussen OCW en de regio’s over gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021-2024. Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland. Hierin hebben zij dezelfde ambitie: cultuur van en voor iedereen.

In de convenanten maken OCW en de stedelijke cultuurregio’s afspraken over onderwerpen zoals cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie. De komende tijd bespreken het ministerie en de stedelijke regio’s gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s. Ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025-2028 zal onderwerp van gesprek zijn. Deze onderwerpen en de cultuurconvenanten zijn aan de orde gekomen tijdens het bestuurlijk overleg op 22 april en zullen hierna ook terugkerend onderwerp van gesprek zijn

Demissionair Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): “Goed gesprek gehad met de stedelijke cultuurregio’s. Afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk onze afspraken zijn voor het behoud van de lokale culturele infrastructuur. Fijn dat we deze samenwerking komende tijd voortzetten.”

Stedelijke cultuurregio We the North

We the North heeft de afgelopen jaren laten zien dat het Noorden een sterk verbonden culturele regio is. De provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en de gemeenten Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden werkten al met elkaar samen in het Noordelijk Overleg Cultuur.

De komende periode wil We the North samen met OCW verder werken aan het versterken van de noordelijke culturele infrastructuur. Naast de onderwerpen die in alle convenanten staan, hebben OCW en de We the North partners in hun convenant vastgelegd dat ze willen komen tot een ontwikkelagenda. Daarmee willen ze in gezamenlijkheid de kwaliteit van de noordelijke, en daarmee ook de eigen Drentse, Friese en Groningse cultuursector door ontwikkelen. We the North zal zich richten op het consolideren van de winst van 2017-2020 en wil daarnaast het Noorden (inter)nationaal stevig op de kaart zetten.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse, voorzitter We the North: "Onze talenten uit allerlei disciplines hebben nu verschillende netwerken die hen ruimte bieden zich volledig te ontwikkelen. Vanuit ons regioprofiel 'Ruimte' en ons Toekomstdocument geven we daar invulling aan. De 3 provincies en 4 steden in We the North spannen zich hier maximaal voor in."

Talentontwikkeling

Met het gezamenlijke vierjarige experimenteerprogramma richtte We the North zich vooral op talentontwikkeling. De periode 2017-2020 heeft laten zien dat deze gezamenlijke inzet loont. Netwerken zoals Station Noord, Hit the North of de Noordenaars hebben zich bewezen. Met opleidingsplekken en begeleidingstrajecten zorgen deze netwerken ervoor dat cultureel talent zich verder ontwikkelt.  Talenten uit het noorden op het gebied van theater, dans, popmuziek en beeldende kunst hebben dankzij deze initiatieven een goede start van hun loopbaan kunnen maken. Verder zijn drie proeftuinen opgezet op het gebied van meertaligheid, beeldende kunst en nieuw publiek. Hierin worden ideeën getest die voor heel Nederland relevant kunnen zijn. Deze projecten konden ontstaan door cofinanciering vanuit We the North en het Rijk (www.wethenorth.org).

Culturele profielen

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om samen met culturele partners, culturele profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen hebben de basis gevormd voor het landelijke cultuurbeleid 2021-2024.

*De 14 stedelijke cultuurregio’s waar convenanten mee zijn gesloten zijn, zijn: BrabantStad, Zeeland, 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, MRA, Flevoland, Zwolle, Twente, en We The North. Ook met Landsdeel Oost, waar 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Zwolle en Twente onder vallen, zijn convenant afspraken gemaakt. Het convenant met Limburg wordt op korte termijn afgesloten.