Aanbieding Noordelijk regioprofiel


Op 31 oktober hebben wij als het Noordelijk Overleg Cultuur (NOC), bestaande uit de drie noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden, het Noordelijk Regioprofiel Sterke samenwerking met een experimenteel hart ingediend bij het ministerie van OCW.

Regioprofiel

Het ministerie van OCW is bezig met de voorbereiding van de beleidsperiode 2021-2024. Minister Van Engelshoven schrijft in haar visiebrief 'Cultuur in een open samenleving' van maart 2018 dat ze een duidelijke rol ziet voor de inbreng van regio’s in het nieuwe cultuurbeleid. Daarom heeft ze de stedelijke regio's opgeroepen om een regioprofiel in te dienen.

We zien het indienen van het profiel als een belangrijke kans om het rijk nauwer te betrekken bij de uitdagingen en de kracht van het Noorden. In de huidige beleidsperiode investeert het rijk via subsidie aan de Basisinfrastructuur (BiS) en de fondsen in 17 noordelijke instellingen en festivals. We hebben de huidige rijksinvestering in de noordelijke instellingen ook in de volgende periode hard nodig en willen de rijksbetrokkenheid bij onze regio verder vergroten.

Het regioprofiel hebben we in samenspraak met het veld gemaakt. In grote bijeenkomsten en consultaties in kleinere samenstelling hebben we gewerkt aan een stuk dat in onze optiek recht doet aan de culturele infrastructuur en de uitdagingen van het Noorden.

Onderdeel van het profiel zijn proeftuinen. Dit zijn voorstellen voor nieuwe experimenten. We nodigen het rijk uit om samen met ons te onderzoeken hoe we de noordelijke regionale culturele infrastructuur kunnen versterken. Deze proeftuinen willen we de komende periode samen met het culturele veld verrijken en uitwerken. Begin 2019 organiseert We the North een bijeenkomst om de proeftuinen te verrijken en om het gesprek aan te gaan over de experimenten die al in uitvoering zijn.

Noordelijke samenwerking cultuurbeleid

De zeven overheden werken al jaren samen in het NOC om elkaars cultuurbeleid te versterken. In januari 2017 formaliseerden we dit door met minister Jet Bussemaker het Cultuurconvenant Noord-Nederland voor de periode 2017 – 2020 te ondertekenen. Met dat convenant hebben we afgesproken dat wij in deze periode het Programma Experimenteerregio We the North uitvoeren.

Noordelijk Experimenteerprogramma We the North

We richten ons in dit programma op talentontwikkeling, innovatie en de dynamiek tussen stad & regio. Door samen met het culturele veld experimenten te ontwikkelen en uit te voeren, geven we een impuls aan de ontwikkeling van Noord-Nederland. We streven naar een cultureel samenhangende regio en leveren input voor de herijking van het landelijke cultuurbestel ten behoeve van de planperiode 2021-2024. Voor de uitvoering van het programma investeren we samen een bedrag van 2,4 miljoen euro.